Gizlilik Politikası

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR GENEL BİLGİLENDİRME VE VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASI

Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. olarak (kısaca “Şirket” olarak anılacaktır), Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan bu genel bilgilendirme yazısı ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanuna dair Yönetmelikler uyarınca, kişisel veri sahibi olan kişilere: ilgili Kanunda yer alan Aydınlatma Yükümlülüğüne dair 10. ve Veri Sahiplerinin Haklarına dair 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve mevzuat uyarınca kullanabileceğiniz haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amaçlanmaktadır.

1- Kişisel Verilerin Şirketimizce İşlenme Amaçlarına ve Hukuki Sebeplerine dair bilgilendirme

Enerji santrallerinden evdeki prize kadar uzanan hat üzerindeki iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemleri ve malzemeleri üreten Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. unvanlı şirketimiz tarafından, şirketin işleyişi ve faaliyetleri dolayısıyla; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili diğer kanunlar ile bunları tamamlayıcı mahiyetteki mevzuatlar ve şirketin gerek iş ortakları - taşeronlar, gerek müşteriler, gerekse çalışanlar ve idari makamlarla akdettiği sözleşmeler nedeniyle kişisel veriler mevzuata uygun şekilde toplanmakta, işlenmekte ve mevzuata uygun olarak silinmekte-yok edilmekte-anonimleştirilmektedir. Bu kişisel verileriniz,

 • Yasal, idari ve denetimle ilgili amaçlar doğrultusunda kayıt tutulması amacı ile toplanmakta, mevzuatta belirlenen sürelerde saklanmaktadır. Kişisel veriler Şirket tarafından, yasal, sigortayla ilgili ve veri işleme ile ilgili zorunlulukların yerine getirilmesi için alınmakta, mevzuata uygun şekilde saklanmakta ve ilgili makamlara aktarılabilmektedir.
 • Şirketin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek amacıyla işlenebilir ve kullanılabilir.
 • Kişisel Veri Sahibinin Web Sitesi’nden faydalanabilmesi, Web Sitesi’ne üyelik söz konusu ise üyelik kaydının gerçekleştirilmesi amacıyla işlenebilir ve kullanılabilir.
 • Şirketin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla işlenebilir ve kullanılabilir.
 • Tedarikçiler ve taşeronlara dair bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla işlenebilir ve kullanılabilir.
 • Ayrıca kişisel veriler, hizmet kalitesinin arttırılması ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.Şirketin sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda Veri Sahibine gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, Kullanıcı ile temas kurulması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir.
 • Gereken durumlarda veri sahibinin onayına tabi olarak, yeni teklifler veya hizmetler veya veri sahibi için önem teşkil edeceği düşünülen önemli gelişmeleri haber vermek veya pazarlama yazıları veya haber yazıları göndermek için kullanılabilecektir. Bu yönde otomatik araçlarla ya da SMS veya e-mail üzerinden veri sahibi ile irtibat kurarak veya tanıtım materyalleri göndererek pazarlama kampanyaları yürütülebilir.
 • Sözleşme tahtındaki amaçlar doğrultusunda gerekli olduğunda amacıyla işlenebilir ve kullanılabilir.
 • Şirketimiz ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:


Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Kullanıcı ile Şirketimiz arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

Veri Sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halleridir.

2- Kişisel Verilere İlişkin Ayrıntılı Bilgilendirme

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şirketimiz tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirketimiz tüzel kişiliği veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

Kişisel veriler, aydınlatılmış açık onam alınmaksızın belirttiğimiz amaçlar dışında kullanılmayacak olup, mevzuat gerektirmedikçe ve/veya resmi kurum/kuruluşlara bildirim yükümlülüğü olmadıkça başkaları ile paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

Kişisel verileriniz, sınırlı sayıda olmamak üzere: Şirketimizin ya da iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının gereklerinin sağlanması amaçları ile işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi, paylaştığı bilgilerin, bir veritabanı üzerinde tasnif edilip saklanabileceğini ve Şirket tarafından, kullanım ve işlem bilgilerini; performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için gerekli olan süre boyunca ve söz konusu verilerin gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile kullanılabileceğini, sadece işbu metinde bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için altyapı sağlayıcılarına ve hizmet alınan üçüncü kişilere aktarılabileceğini ve bu kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul eder. Kişisel verileriniz, Grup Şirketlerimiz, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle, ortak girişimlerimizle, iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, bayilerimizle taşeronlarımızla, anlaşmalı kurumlarımızla,  ve yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan idari veya hukuki merciler ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak yeterli önlemler de alınarak paylaşılabilecektir. 

İnternet sitesi içerisinde oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için site gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını kanunlarda belirtilen süreler dahilinde tutmaktadır. İnternet sitesi içerisinde, kullanıcılar çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle, kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, adres, firma bilgileri, telefon, veya e-posta adresleri gibi) sitenin veri tabanlarına kayıt edilecektir.

”Cookie” Kullanımı

Şirketimiz tarafından, Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ndeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler otomatik olarak toplanmaktadır. "Cookie" adlı teknoloji kullanılarak elde edilen bu veriler istatistiksel bilgilerdir. Bu teknoloji ile amaçlanan, Kullanıcılar’ın ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretlerinden itibaren Kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyası olan bu “cookie”leri kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Şirketimiz on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ndeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir “cookie” ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Sonrasında Kullanıcı’ya Web Sitesi’nde ya da görüntülü reklam ağındaki diğer sitelerde ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Hızlı ve efektif sonuçlar vermesi açısından, internet sitelerinde sayfalar arası geçişlerde müşterilerini tanımak ve her sayfa geçişinde yeniden üyelik girişine gerek kalmaması ve kayıt sırasında verdiğiniz bilgilere erişmeniz için “oturum tanımlama” amacı ile “çerez” kullanmaktadır. Çerezler anlık olarak ara yüzde tutulmakta ve sayfalarımızı terk ettiğinizde kalıcı olmamaktadır. Bu uygulama hiçbir şekilde size ve kullandığınız cihazlara ilişkin veri tutmamakta ve kaydetmemektedir. Tanımlama ayarlarınızı değiştirerek “tanımlama bilgilerini” kabul etmeyebilirsiniz. İş bu halde; site içerisinde bulunan bütün interaktif özelliklerin kullanılması mümkün olmayabilir.

 

Kişisel Veri Toplama Yöntemine Dair Bilgilendirme

Kişisel verileriniz sitemize üye olduğunuzda paylaştığınız bilgileriniz ile Şirketimiz tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Şirketimiz, ortaklarımız, iştiraklerimiz, bayilerimiz, tedarikçilerimiz, iş birliği yaptığımız ya da iş ortaklarımızdan, erişime imkan verilen açık elektronik ortamlardan veya bizzat mevzuat kapsamında ve mevzuata uygun olmak kaydı ile veri sahibinden toplanmaktadır. Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilinir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metinde yer alan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 

3.     Kişisel Veri Toplama Yöntemine Dair Bilgilendirme

Kişisel verileriniz sitemize üye olduğunuzda paylaştığınız bilgileriniz ile Şirketimiz tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Şirketimiz, ortaklarımız, iştiraklerimiz, bayilerimiz, tedarikçilerimiz, iş birliği yaptığımız ya da iş ortaklarımızdan, erişime imkan verilen açık elektronik ortamlardan veya bizzat mevzuat kapsamında ve mevzuata uygun olmak kaydı ile veri sahibinden toplanmaktadır. Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilinir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metinde yer alan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 

4.      Kişisel Veri Saklama Süresi

Kişisel veriler Şirketimiz tarafından, o veri özelinde Yasalarda belirtilen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza edilmektedir. Bu çerçevede örneğin 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır.

 

5.      Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesine Dair Şirketimizin Yükümlülükleri

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında, Kanunların belirlediği süreler geçince veya mevzuat kapsamında veri sahibi olarak bu yöndeki hakkınızı kullanmanız akabinde tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

6.     Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler ve Veri Sahibinin Haklarına Dair Bilgilendirme

Kişisel verileriniz, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verilerin kaybolmaması, hukuka aykırı şekilde erişilmesi ve/veya hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli idari ve teknik tüm güvenlik önlemleri Şirketimizce alınmaktadır. Tüm önlemlere rağmen, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde üçüncü kişiler erişimine uğraması halinde bu durum sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecek ve alınabilecek tüm ileve önlemler ayrıca şirketimiz tarafından alınacaktır. Veri sahibi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şirketimize yazılı olarak başvurarak alttaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.