KVKK Başvuru

GENEL AÇIKLAMA:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ( bundan sonra kısaca “KVK Kanunu” olarak anılacaktır) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır) KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan

Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel

Verilerin Korunması Kurulu “Kurul” tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza

iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ;

▪ Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

▪ Noter vasıtasıyla,

▪ Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte başvuru yapılması gerektiğinden başvurunuza alttaki bilgi ve belgeler ekli olmalıdır, aksi halde talebinizin dikkate alınamaması mümkün olacaktır;

  1. a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
  2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

  1. d) Talep konusu,

bulunması zorunludur. Ayrıca Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru

kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi  

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

 

 İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı 

No:39 P.K. 57 34953 Tuzla / İstanbul - TR

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır

Noter vasıtasıyla tebligat

 İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı 

No:39 P.K. 57 34953 Tuzla / İstanbul - TR

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla 

https://verbis.kvkk.gov.tr/

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacak, mevzuatın amir hükümlerinin değişmesi halinde yeni hükümler uygulama alanı bulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Verilen cevaba dair KVK Kanunu’nun 14. Maddesi kapsamında başvuru haklarınız saklıdır. 

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

Başvurularınız için Ekli dökümanı kullanabillirsiniz: