Sipariş Listesi

Sipariş listeniz henüz boş

Etik ve dürüstlük standartlarına uymaya sıkı sıkıya bağlıyız

Bu bildirinin şirket yapısını, bakış açısını ve tüm çalışma etiğimizi hem çalışanlarımıza, hem hizmet verdiğimiz tüm kuruluşlara etik kurallar çerçevesinde hareket etmeleri noktasında yol gösterici olması beklenmektedir.

Etik ve dürüstlük standartlarına uymaya sıkı sıkıya bağlıyız

Etik kurallar ve çalışma ilkeleri bildirisinde amacımız, tüm çalışanlar olarak sorumlu olduğumuz tüm yapılara karşı uygun bir iş ortamı ve ahlaki düzen çerçevesinde hareket etmenin benimsenmesi ve bu yapıyı korumaktır. Bu bildirinin şirket yapısını, bakış açısını ve tüm çalışma etiğimizi hem çalışanlarımıza, hem hizmet verdiğimiz tüm kuruluşlara etik kurallar çerçevesinde hareket etmeleri noktasında yol gösterici olması beklenmektedir. Bu kurallar tüm çalışanları, yurtdışı şirketleri, temsilcilik ofislerini ve satış yapıları çalışanlarını kapsar.

Temel ilkeler

Şirketimizin insani değerlerin en temel ve olmaz ise olmazı sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

 • “Güvenilirlik, Yüksek sorumluluk duygusu, Deneyim, Kalite bilinci, Sürekli gelişim inancı”ndan oluşan beş temel değerimize uygun davranışlar sergilemek,
 • Yasalara daima uymak,
 • Görevlerini yerine getirirken, temel ahlakî ve insanî değerler çerçevesinde ve kurum stratejileri doğrultusunda hareket etmek,
 • Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamama amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak,
 • Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek,
 • Sürdürülen görevlerde; ilgili iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek,
 • Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak,
 • Diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak,
 • Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil tüm maddi ve maddi olmayan varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suiistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,
 • Şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını doğrudan dolaylı olarak kullanmamak.
 • Çalışan olarak her birimiz görevimizi yaparken gereken sağduyu ve çabayı göstermek, kârlılık verimlilik ilkelerini göz önünde bulundurmak ve kurumu zarara sokacak her türlü eylem ve işlemden kaçınmak,
 • Şirket tarafından çıkarılan yönetmelik, politika, sirküler, yönerge ve düzenlemelere uygun hareket etmek,
 • Açık ve dürüst rekabet prensipleri çerçevesinde gerçekleştirilen bütün işlemlerde ve diğer finansal kurumlarla olan ilişkilerimizde haksız rekabet oluşturabilecek davranışlardan kaçınmak,
 • Müşterilerimizin kurum ürün ve hizmetleriyle ilgili her türlü şikâyetlerini hızlı ve doğru bir şekilde gereken yerlere yönlendirmek, kurumun saygınlığını etkileyebilecek derecede ciddi ve olağan dışı her türlü şikâyeti gecikmeksizin ilgili yönetime iletmek,
 • Tüm çalışma sistemimizi 4857 sayılı “İş Kanunu”nu temel alarak, her tür insani hakka saygılı bir düzen içinde kurmak,
 • Tüm çevre işyeri sağlık ve güvenlik faaliyetlerini, ilgili yasa ve yönetmeliklere göre uygun olarak yürütmek,
 • Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları desteklemek, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özen göstermeliyiz.

 

İLİŞKİLER


Çalışanlarımızın Şirkete Karşı

Çalışanlarımız şirketin tüm demirbaş, aleti edavatı amacına uygun kullanarak israftan kaçınır ve şirket varlıklarını en verimli şekilde kullanılmasını sağlarlar. Şirketin imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmak ve yükümlülüklerini en doğru şekilde yerine getirmek asli görevleridir.

Şirketin Çalışanlara Karşı

Çalışanlara karşı açık ve dürüst davranırız. “Mobbing” niteliğinde tutum ve davranışlar kabul edilemez niteliktedir. Özlük haklarına, hukuka uygun bir çalışma ortamında çalışana ve özel hayata saygı ilkesiyle çalışırız.

Grup Şirketleriyle ilişkiler

Grup şirketlerimiz ve bünyemizde bulunan temsilciliklerimiz, satış yapılarımız ve yurtdışı şirketlerimiz bizim ile bütündür. Bu bütünlük içerisinde duyarlı, saygılı ve şeffaflık ilkesi ile çalışırlar.

Müşterilerle ilişkiler

Müşterilerin beklenti ve taleplerini iyi analiz etmeye çalışarak, detaylı bir şekilde gerekli ürün ve hizmeti sağlarız. Müşterilere karşı özenli, dürüst ve adil bir ticaret anlayışı içerisinde en yüksek müşteri memnuniyetini hedefleyerek çalışırız.

Tedarikçilerle ilişkiler

Tedarikçileri üretimimizin kalitesini etkileyecek en önemli unsurlardan biri olarak görürüz. Bu sebeple istenilen kalite ve standartlarda çalışan kurumlar seçilerek, iş ortağı olma çerçevesinde işlemler yürütülür.

Karşılıklı yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmeye özen gösterir, hediye benzeri objektif karar vermeyi etkileyebilecek unsurları vermemeleri konusunda kendilerini bilgilendiririz.

Hissedarlarla İlişkiler

Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder; Mali tablolar, şirket stratejileri ve yatırım hakkında doğru, zamanında tam ve anlaşılabilir bilgi veririz. Şirket, bağımsız denetim firmalarınca denetimden geçirilerek, rapor hissedarlara ve KAP’a duyrulur. Firma hedeflerini sonuçlandırıcı faaliyetler yürütmek hissedarlara karşı en temel sorumluluğumuzdur.

Devletle İlişkiler

Türkiye cumhuriyeti anayasası ve mevzuatlarına tabi olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimizi uluslararası alanda da antlaşmalara uygun düzenle uyarız.

 

İLKELER


Dürüstlük İlkesi

Dürüst davranmak ve ahlak kurallarına bağlı olmak çalışandan öte insani zorunluluğumuzdur. Gersan çalışanları, yolsuzluğa karışmaz, desteklemez ve hiçbir ahlaksız davranışa göz yummazlar. Haksız rekabeti kabul etmez ve iş yaptığı gerek müşterileri gerek rakiplerinden aynı değerlere uygun hareket etmelerini beklerler.

Gizlilik İlkesi

Gizlilik ilkemiz şirket içi yönetmeliklerde de tanımlandığı üzere; tüm paydaş ve çalışanlara ait kişi veya kurumların zarar görebilecekleri ya da başkalarına fayda sağlamak amacıyla sahip olunan bilgileri paylaşmamak unsuruna dayanır.

Bu hassasiyet iş ortaklığı ya da iş ilişkisi bittiği takdirde bile geçerlidir.

İnsan Haklarına Saygı İlkesi

İnsan haklarına ve özgürlüklerine inanarak her türlü; etnik köken, cinsel tercih, renk, milliyet, ekonomik durum, din, inanç ve cinsiyet vb. diğer konularda ayrımcılık yapılamaz.

Hukuka Uygunluk İlkesi

Mali ve ticari kayıtlarda hukuk kurallarına uygu davranır, yasalara uygunluğu esas alırız. Yoruma açık bir konu oluşursa hukuk, mali ve teknik müşavir ve danışmanlara başvurularak danışılarak karar alınır.

Kalite ve Sürekli Gelişim İlkesi

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini en üst düzeyde sağlamak Gersan güvencesi altındadır. Müşteri memnuniyeti için tüm birimlerimiz sorumluluk sahibidir.

Tasarruf İlkesi

Kaynak kullanımında israfı engellemek ve tasarrufa özen göstermek temel ilkemizdir. Gerek ofis eşyaları, gerek mutfak vb. alanlar için en optimumda ve verimli şekilde ziyan etmeyecek şekilde özen göstermek esastır. Ayrıca güneş enerjisi panelleri ile ısınma veya LED aydınlatma kullanarak enerji verimliliği hedeflenmiştir.

Rekabet İlkesi

Gersan ailesi olarak haksız rekabete karşıyız ve haksız rekabet içinde bulunan tüm firmalar ile hukuksal alanda mücadele ederek, rekabet hukuku ve etik kurallar çerçevesinde dürüst ve ahlaklı rekabeti hedefleriz. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemeyiz ve rakiplerimizle centilmenlik kuralları çerçevesine yarışırız. Sektörün gelişimi ve menfaatlerinin gözetilmesi; güven duygusunun güçlenmesine yönelik faaliyetleri destekler ve katılırız.

Çevre Sağlığı İlkesi

Bizler çevreye ve doğaya duyarlı, çevreyi koruma sorumluluğunu hisseden bir organizasyonuz. Doğal kaynakların sonsuz olmadığının bilincinde olarak her türlü atık ve ürünlerin olumsuz etkilerini en az düzeye indirecek yöntemleri kullanmayı hedefleriz.

Ürün seçimlerimizi ve üretim faaliyetlerimizi çevreye en az tahrip eden yöntem ile mevzuatın bildirdiği şekilde hassasiyetle yaklaşırız.

Gersan mülkiyetine ait varlıklar ve teknolojinin kullanılması

Şirketimizde kamuya açık olmayan bilgiler, işlemler, bilgisayar yazılımları, teknik bilgiler, materyaller, kayıtlar, dosyalar, evraklar, programlar, raporlar, incelemeler, veriler, müşteri listeleri, ticaret sırları ve diğer bütün bilgiler Gersan A.Ş. mülkiyetindedir ve iş haricinde kullanılamaz.

Gersan’ın çalışanlarına tahsis ettiği ekipman ve eşyalar özel eşya olarak kabul edilmez ve hiçbir çalışan tarafından parasal değerle ölçülebilir olan veya olmayan herhangi bir kişisel veya bir başkasının çıkarı için kullanılamaz.

Verilen tüm internet sistemi; işle ilgili işlemler, iletişimler ve araştırmalar içindir. Bu amaçların dışında (müstehcen,pornografik, teröre yönelik veya kanunlara aykırı amaçlarla) kullanılamaz.


İlkelerimiz Doğrultusunda İnsan Kaynağı Uygulamalarımız

Çalışma koşulları

Şirketimizdeki tüm insan kaynakları ve çalışma koşulları 4857 sayılı iş kanununa uygun bir şekilde yürütülmektedir. Sigorta, çalışma süreleri gibi her türlü yasal ve sosyal haklar çalışana adil şekilde düzenlenmektedir.

Mevzuatın bildirdiği her tür iş güvenliği ve mesleki yeterlilik eğitimleri takip edilmekte ve eksiksiz olarak tamamlanmaktadır.

Çalışanlarımız iş kıyafetleri giyilmesinin ve koruyucu ekipmanları kullanmanın zorunlu olduğu alanlarda yasaların bize belirttiği şekilde giyinmek ve ekipmanları kullanmak mecburiyetindedir. Diğer alanlarda kılık ve kıyafet olarak temiz ve özenli giyinirler.

Yasaklar

Hediye kabulü


Kurumumuzun tercihlerini ve kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan hediyeler, ağırlamalar veya diğer armağanlar kabul edilmemelidir.

Çalışanlarımız, herhangi bir işlem veya iş için bir eşya/hizmet veya değeri ne olursa olsun nakit, çek vb. talep ve kabul edemez.


Borçlanma yasağı

Çalışanlarımızdan, her ne suretle olursa olsun görevlerinin uygulanması sırasında veya bu görevleriyle ilişkili olarak müşterilerden, üçüncü şahıslardan borç para alamaz, bir yarar sağlayamaz ve kefalet ilişkisi içine giremezler.

Çalışanlarımız, ilişkilerinin zedelenmemesini için ast-üst arasındaki karşılıklı borçlanma hususuna da azami hassasiyet göstermelidirler.

Rüşvet

Rüşvet, görevin gereklerine aykırı olarak bir işi yapmak veya yapmamak için yasal olmayan bir şekilde çıkar sağlanması, karar ve uygulamaları etkilemek amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak ödeme ya da menfaat teklif edilmesidir. Bu durum, nakdi veya gayri nakdi şekilde ödeme yapılması, değerli hediye verilmesi, çalışana kişisel çıkar sağlayacak bir avantaj sağlamasının teklif edilmesi vb. pek çok şekilde ortaya çıkabilir. Her türlü kişisel menfaat ilişkileri ve materyallerinin kabulü ve teklifi yasaktır.

Kurum dışı görev alma

Gersan çalışanları, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tüccar veya esnaf sayılmalarını (“Ticari işletme” veya “esnaf işletmesi” sayılmalarını) gerektiren çalışmalarda bulunamaz ve/veya pay sahibi veya ortak olamazlar. Gersan dışındaki şirketlerde yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik yapamaz, gerçek ve tüzel kişilerin ticari herhangi bir işinde yazılı onay almaksızın ücretli veya ücretsiz çalışamaz.

Alkol ve Sigara Benzeri Zararlı Tüm Maddeler

Gersan çalışanlarının kendilerinin ve toplumun sağlığına zarar verecek maddeler konusunda azami hassasiyeti göstermeleri beklenmektedir. Bu nedenle ofislerimizde ile üretim alanlarımızda sigara ve alkol kullanımı ve alkollü olarak işe gelmek ve çalışmak yasaktır.

Çalışanlar Arasındaki Maddi/Manevi İlişkiler

Hiçbir Gersan çalışanı ast ya da üstü ile borçlu, alacaklı, kiracı, ev sahibi, kefillik benzeri ilişkiler kurmamalıdır. Şirket içinde uygunsuz gönül ilişkisine girmek, kişileri zan altında bırakacak hiçbir tür ilişkiye girmemeleri beklenir.