Sipariş Listesi

Sipariş listeniz henüz boş

Güçlü ve kapsayıcı

Gersan Elektrik'in, şirketin çalışanları, memurları ve yöneticilerine yüksek standartlar belirlemek için azim ve özenle çalışan bir kurumsal yapısı bulunmaktadır.

Güçlü ve kapsayıcı

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesinin de yer aldığı Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Başkanı : Önder AKPINAR
Telefon : 0216 593 00 50 (10) hat
Fax : 0216 593 00 47

Gersan A.Ş. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Görevleri

 • Şirketimiz hissedarlarının pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyumunu sağlamak ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak.
 • Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordineli olarak pay sahipliği haklarının kullanımı için faaliyet göstermek ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak.
 • Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenilir ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
 • Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 • Genel Kurul toplantılarında kullanılacak olan belgelerin hazırlanması, bu belgelerin Şirket yönetimine zamanında tesliminin yapılması.
 • Genel Kurul toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
 • Oylama sonuçlarının kayıt altına alınmasının sağlanması ve Genel Kurul toplantı kararlarının hissedarlara ve mevzuatın gerektirdiği gibi ilgili resmi kurumlara zamanında gönderilmesinin sağlanması.
 • Şirketin Bilgilendirme Politikası ve mevzuatı da içeren kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü konunun denetlenmesi ve izlenmesi ve kamuyu aydınlatma hususunda yatırımcılar, mali analistler, kitle iletişim ve benzer gruplarla birlikte iletişim kaynağı olarak çalışılması.
 • Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirmek. Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
 • Mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenlemek veya düzenlenen fuarlarda vb. toplantılara iştirak etmek.
 • Şirketimiz web sitesinin, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile pay sahipleri için aktif bir iletişim platformu haline getirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak. Ulusal ve uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanacak finansal tabloların kanuni süresi içerisinde yayınlanmasını sağlamak.
 • Pay sahipleri ile mevcut ve / veya potansiyel yatırımcıların kararlarına etkide bulunabilecek bilgilerin, mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tarafından talep edilen şekilde faaliyet raporunda yer almasını ve Şirket'in web sitesinde zamanında güncellenmesini sağlamak.
 • Şirket'in Bilgilendirme Politikası'nı mevzuatın gerektirdikleriyle uyumlu hale getirmek
 • Yıllık faaliyet raporunun, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanması için özen göstermek.
 • Aracı kuruluşlar ve yatırımcı şirketler tarafından sektör ve şirkete ilişkin yayınlanan tüm bilgilerin izlenerek Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'na bilgi vermek.
 • Genel Kurul tutanak özetini ve yatırımcı isteklerini Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmak.